“Punjabi Katha” (Punjabi Lectures) by “Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (the Siri Singh Sahib, Yogi Bhajan) as shared by Sikhnet:

Punjabi Katha – 01

Punjabi Katha – 02

Punjabi Katha – 03

Punjabi Katha – 04

Punjabi Katha – 05

Punjabi Katha – 06

Punjabi Katha – 07

Punjabi Katha – 08

Punjabi Katha – 09

Punjabi Katha – 10

Punjabi Katha – 11

Punjabi Katha – 12

Punjabi Katha – 13

Punjabi Katha – 14

Punjabi Katha – 15

Punjabi Katha – 16

Punjabi Katha – 17

Punjabi Katha – 18

Punjabi Katha – 19

Punjabi Katha – 20

Punjabi Katha – 21

Punjabi Katha – 22

Punjabi Katha – 23

Punjabi Katha – 24

Punjabi Katha – 25

Punjabi Katha – 26

Punjabi Katha – 27

Punjabi Katha – 28

 

Katha: Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Punjabi) Playlist | SikhNet